Hjem / Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Teno Astro AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Tenoastro.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Fraktomkostninger blir belastet kunden etter størrelse og vekt.

Beregning av fraktkostnadene skjer ved oppgjøret, og baseres på varenes vekt. Mindre varer blir sendt i polstrede konvolutter, mens større varer eller bestillinger vil bli sendt med pakke. Siden pakkene varierer litt i størrelse, vil sendinger over 500 gram bli sendt som pakke og betalt som Norgespakke. Maksimum vekt pr. pakke er for tiden 35 kg, Maks lengde: 240 cm, lengde pluss omkrets maks 360 cm. Overskrides maksimumsgrensene sendes bestillingen som flere pakker.

Uavhentede pakker

For forsendelser som ikke er avhentet eller oppfylt kravene som stilles til deg som kunde i henhold til Angrerettloven §11 og §13 mister du således retten til å gå ifra avtalen. Alle pakker som blir sendt i retur til oss vil debiteres det en avgift på på 250,- kr inklusiv moms for å dekke våre omkostninger (som transport- og administrasjonskostnader).

Pakker som er forsvunnet i postgangen

Dersom en pakke er forsvunnet i postgangen så må kunden gå til postkontoret og fylle ut et skjema som heter «Erstatningskjema Posten» som må returneres til oss. Noter saksnummeret for senere bruk. Dermed er dine problemer rundt dette løst.

Pakker til utlandet

Vi sender også til utlandet.

Priser og levering

Vanligvis vil varene sendes fra oss 1 til 3 virkedager etter at ordren er mottatt. Dersom det er tomt for en vare vil vi gi beskjed om dette gjennom skriftlig eller e-post. Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.

Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Teno Astro AS sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Betaling

Når du handler hos Teno Astro AS blir betalingen behandlet av Nets (BBS), som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. Vipps er også et betalingsalternativ. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Teno Astro AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Teno Astro AS eller Teno Astro AS sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Teno Astro AS.

Firmakunder

Kontakt oss gjerne for avtale om Firmakunde-status. Registrerte firmakunder faktureres ved levering og gis normalt én ukes betalingsfrist etter kredittvurdering. Uten kredittvurdering foretrekker vi at det benyttes forhåndsbetaling.

Alderskrav

For å handle i vår nettbutikk må man være fylt 18 år.

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Reklamasjon

Før feil meldes til Teno Astro AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Teno Astro AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Teno Astro AS slik at Teno Astro AS kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Teno Astro AS melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Avhjelp

Teno Astro AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Teno Astro AS, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Teno Astro AS, betaler ikke Teno Astro AS disse utgiftene.

Angrerett

Garantier gjelder som ved en ordinær handel. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til oss med manualer og original emballasje, hvis ikke annet er avtalt.

Teno Astro AS følger Norsk Kjøpslov. Retur av varer må skje innen 14 dager på kundens regning, og fakturaen skal følge med. Bruk angrerettsskjema som er vedlagt i forsendelsen.

I følge Angrerettloven §9 informerer vi deg om dette:

  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 6, punkt e)
  • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)
  • Alle forsendelser til Teno Astro AS vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til Teno Astro AS skal skje kostnadsfritt for Teno Astro AS. Pakker som er sendt i oppkrav eller «mottaker betaler, frakt» vil ikke bli hentet ut (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Er varen sendt gjennom posten eller annen selvstendig fraktfører skal den sendes tilbake på samme måte (jf. Angrerettloven §15 tredje ledd).
  • Når du angrer ved postordresalg, behøver du ikke å løse ut varen fra postkontoret. Det er nok at du sender en e-post til selgeren om at du angrer, og sender varen i retur. Du må selv dekke returkostnadene.
  • Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges sum av følgende: 250 kroner i gebyr, dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale.

Ekstraordinære forhold

Teno Astro AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Teno Astro AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Teno Astro AS sin kontroll, og som Teno Astro AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Teno Astro AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Teno Astro AS sin side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

Teno Astro AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene

Teno Astro AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Teno Astro AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Teno Astro AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Du som kunde har hos oss alle dine rettigheter etter kjøpsloven.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Handlekurv
Gå til toppen